Giải đápThiền TôngTinh hoa Đạo Phật

Trái Đất này là Ngũ Thú Tạp Cư

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc…

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông

⭐️ Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông 👉  Xem
⭐️ 36 Vị Tổ sư Thiền Tông (Ấn – Hoa – Việt)👉  Xem

⭐️ Lễ công bố Huyền Ký của Đức Phật 👉  Xem
⭐️ Kinh và Kệ 👉  Xem

Ngũ Thú tạp cư 🙏

👉 Ngũ Thú tạp cư  nói cho 2 dạng Người tu theo Đạo Phật:

Dạng 1: dành cho Người tu theo Đạo Phật có chứng, có đắc ở Trái Đất và Tam Giới. này.

Dạng 2: dành cho Người tu theo Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam.

👉Cho dạng Người tu theo Đạo Phật có chứng, có đắc ở Trái Đất và Tam Giới. này gồm có:

1. Loài Thần
2. Loài Người
3. Loài Ngạ Quỷ
4. Loài Súc Sinh
5. Loài Địa Ngục

Nhưng không giải thích nhiệm vụ của 5 loài này.

👉 Cho dạng Người tu theo Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam, thì ngủ Thú tập cư như sau:

1. Loài Thần: có 3 loài gồm (Thần – Thánh – Tiên) tính là 1.
2. Loài Người: có 4 màu da (Đen, Vàng, Đỏ, Trắng) tính là 1.
3. Loài Ngạ Quỷ: có Ngạ Quỷ Chúa Thế giới và Thập loại Thánh, tính là 1.
4. Loài Súc Sinh: có vô số loài, tính là 1.
5. Loài Địa Ngục: có 18 loài, tính là 1.

👉 Giải thích nhiệm vụ của 5 loài này như sau:

1. Loài Thần: có các nhiệm vụ:
– Cho phép Tánh Phật vào Trái Đất, vào gia đình mượn Thân và Tánh Người tạo Công đức mang trở về Phật Giới.
– Thực thi Nhân – Quả Tánh Phật nào mượn Thân và Tánh Người tạo Nghiệp.
– Lập ra Ban Nghi lễ Thần.

2. Loài Thánh: có các nhiệm vụ:
– Lập ra 3 Đạo Thần – Thánh – Tiên
– Quản lý 3 Đạo Thần – Thánh – Tiên
– Phụ giúp Ban Nghi lễ Thần
– Phụ giúp Tánh Người sống trong Nhân Nghĩa Lễ Trí Tính.

3. Loài Tiên: có các nhiệm vụ:
– Lập ra nước bồng lai Tiên cảnh và Đại Hải Thanh Tịnh
– Quản lý nước bồng lai Tiên cảnh và Đại Hải Thanh Tịnh
– Phụ giúp Ban Nghi lễ Thần
– Phụ giúp Tánh Người sống nhàn hạ, để họ không tạo Nghiệp đi luôn hồi.

4. Loài Người: có các nhiệm vụ:
– Lập ra Quốc gia riêng
– Quản lý Quốc gia, lo cho Gia đình, lo cho Tổ quốc

5. Loài Ngạ Quỷ: có các nhiệm vụ:
– Đổi danh là Thánh
– Lập ra Đạo Hiển Linh
– Quản lý Đạo hiển linh.

👉 Loài Người tạo Nghiệp Luân hồi thì do Ban Thần thực thi Nhân – Quả, đi nơi nào mà loại Người tạo Nghiệp.

👉Nguyên tắc, Người bị Luân hồi đi đâu thì Trung Ấm Thân của Người này sẽ hiện ra loài đó, để Ban Thần thực thi Nhân – Quả vào loài đó.

👉Người tu theo Đạo Giác Ngộ – Giải Thoát không thấy loài Súc Sinh và Địa Ngục là có nguyên do như sau:

+ Súc Sinh không hiện hình được nên không thấy.
+ Loài Địa Ngục, thì dưới lòng đất 18 tầng, có vị Thần canh giữ cửa Địa Ngục, thì làm sao loài Địa Ngục lên mặt đất được mà thấy.

👉Phải biết Tánh Người Ban đầu không mang Nghiệp gì cả, nên không biết gì.

Người đầu Tiên được sinh ra phải nhờ Ban Thánh giúp sống theo Nhân Lễ Nghĩa Trí Tính. Không có Ban Thánh giúp Tánh Người, thì Tánh Người phải làm theo Tánh Cô Hồn, thì làm đủ thứ chuyện dính vào Nhân – Quả ở Trái Đất này.

Người đầu Tiên sinh ra phải nhờ Ban Tiên giúp sống nhàn hạ, khuyên không tu, nếu tu là bị Nhân – Quả. Đợi khi Pháp môn Giải Thoát của Đức Phật dạy cho công bố ra, đến học tạo Công đức mang trở về Phật Giới.

👉Loài Ngạ Quỷ hay xúi con Người làm bậy, là Thập loại Thánh lang thang xúi mình. Trong Thập loại Thánh lang thang này, mình cầu gì hợp với Thánh lang thang nào, thì Thánh lang thang đó giúp.


⭐️ Sự thật Ngũ Thú tạp cư 🙏

👉Đức Phật dạy: Ở Trái đất này là nơi “Ngũ Thú tạp cư ” tức 5 Loài sống chung và nhiệm vụ của mỗi Loài như sau:

1. Sự thật Loài người: Công cụ để cho Tánh Phật mượn thân và Tánh Người tạo Công đức để mang về Phật Giới.

2. Sự Thật Loài Thần: Quản lý Tánh Phật mượn thân của Tánh Người làm việc gì thì thực thi Nhân – Quả đó

3. Sự thật Loài Thánh: Có nhiệm vụ theo giúp Tánh Người sống lương thiện để cho Tánh Phật mượn thân và Tánh Người sử dụng, không làm chuyện bậy, chờ ngày Vị Phật cho công bố Công thức tạo ra Công đức, đến học và thực hành mang Công đức trở về Phật Giới.

4. Sự thật về Loài Tiên: Có nhiệm vụ theo giúp Tánh Người sống nhàn hạ, để cho Tành Phật mượn thân và Tánh Người sử dụng, không làm chuỵn sai trái; cũng để chờ ngày Vị Phật cho công bố Công thức tạo ra Công đức, đến học và thực hành mang Công đức trở về Phật Giới.

5. Loài Ngạ Quỷ có nhiệm vụ: Theo dụ Tánh Phật sử dụng Thân và Tánh Người làm chuyện Nhân – Quả để ở lại Trái đất và Tam Giới này, không cho tạo Công đức.


⭐️ Việc làm của mỗi loài: 🙏

👉1. Loài Thần

– Không lao động

– Thần nam và Thần nữ giao hợp với nhau sanh ra Thần con, để tiếp nhận Trung Ấm Thân từ loài Người vãng sanh đến.

– Nơi ở của vị Thần là Miểu, cũng gọi là Miếu

– Ăn uống là do loài Người dâng cúng

– Tuổi thọ là 500 năm

👉2 Loài Người

Người nam và Người nữ phải quan hệ với nhau để sanh con, để tiếp nhận Tánh Phật vào trong Thế Giới này, chịu qui luật Luân hồi để thành Phật, hoặc tiếp nhận vỏ bọc Tánh của các loài trong Tam Giới trở lại sống với loài Người.

✨Việc làm của loài Người có 6 phần:

1. Lao động bằng tay chân để có thức ăn và nước uống

2. Lao động bằng trí óc để có thức ăn và nước uống

3. Đi lường gạt người khác để có thức ăn và nước uống

4. Bóc lột sức lao động của người khác để có thức ăn và nước uống

5. Đi cướp giật của người khác để có thức ăn và nước uống

6. Bịa ra những chuyện không đúng sự thật để có thức ăn và nước uống Tuổi thọ trung bình của 1 con người là 80 năm.

Trên đây là 6 căn bản của loài Người.

👉3. Loài Ngạ Quỷ

Ngạ Quỷ nam và Ngạ Quỷ nữ, phải quan hệ với nhau sanh ra Ngạ Quỷ con, để tiếp nhận Trung Ấm Thân từ loài Người bị luân chuyển vào.

✨Ngạ Quỷ có 2 loài:

Một: Sống với con cháu trong Dòng tộc, ăn thì ngửi mùi của trái cây hay hoa. Uống thì ngửi hơi nước từ các dòng sông, suối, biển … bốc hơi lên

Hai: Không sống với con cháu mà đi lang thang các nơi để ngửi mùi thức ăn bán ngoài cửa hàng hay quán. Nếu có ai cúng thì đến giành giật để ăn

Tuổi thọ của loài Ngạ Quỷ là do nghiệp trả vay trong Dòng tộc của họ, không có thời gian ấn định, có khi vài ngày, cũng có khi cả trăm năm.

👉4. Loài Súc Sanh

Súc Sanh đực và Súc Sanh cái, phải quan hệ với nhau sanh ra Súc Sanh con, để tiếp nhận Trung Ấm Thân từ loài Người bị nghiệp giết hại kéo vào.

– Ăn uống: Trái cây, hoa, lá hay ăn thịt đồng loại yếu hơn

👉5. Loài Địa Ngục

Ngục nam và Ngục nữ giao hợp với nhau sanh ra Ngục con, để tiếp nhận Trung Ấm Thân từ loài Người bị rơi vào, để trả quả do họ mang trọng tội ở Thế Giới loài Người khi hết tuổi thọ bị luân chuyển xuống.

✨Địa Ngục có 18 tầng:

– Tầng một là 1 ngàn năm

– Tầng hai là 2 ngàn năm

– Tầng ba là 3 ngàn năm

– Mỗi tầng bậc tăng lên 1 ngàn năm

– Vì vậy, tuổi thọ tầng 18 là 18 ngàn năm.

Khi hết tuổi thọ trở lại Thế Giới loài Người sống tiếp để đi luân chuyển đi nơi khác.

✍️ Mục lục: Tinh hoa Đạo Phật – Truyền Thừa👉  Xem tiếp


Trong các Kinh sách Đức Phật cũng có dạy nơi Trái Đất này là Ngũ Thú Tạp Cư, vậy các Thầy cố tình không hiểu hay là họ cố tình làm sai vì họ ham lợi ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời:

Ở thế giới vật lý này nói đúng ra là người ta hiểu hết đó chứ không phải không, vì trong Kinh, Đức Phật dạy rất rõ ràng nhưng mà có 1 điều là người ta không muốn hiểu, thì mục đích người ta muốn lừa cái người mà không hiểu để người ta lấy tiền.

Chứ đúng ra bây giờ nói nè, người vô tu mới vô Sa Di thôi ai cũng biết Trái Đất này là Ngũ Thú Tạp Cư hết, ai cũng biết, nhưng mà người ta cố tình người ta không giảng giải cái này, để chi?

Để nó dần dần rồi bắt đầu nó đem cái Đạo khác vô, Đạo Phật làm cái gì có chuyện cúng mà đem Đạo khác vô cúng, Đạo Phật đâu có chuyện tụng mà đem những chuyện khác vô tụng?

Ý là người ta muốn làm để bày vẽ ra để mà kiến tiền thôi, bây giờ tôi nói thiệt, trước giải phóng và sau giải phóng khoảng 15 – 20 năm không 1 cái đám tang nào mà cái ông Phật A Di Đà trèo ở trển đưa đi, ông Phật A Di Đà không có làm mướn cái chuyện này đâu, người ta Phật rồi còn đi làm cái chuyện tầm bậy tầm bạ đó, mấy ông Thầy bày ra để chi? Để ông Phật lớn, 3 ông, 4 ông đưa đi nó có nhiều tiền, trang bị 1 cái này để mà lừa gạt cái gia đình người chết chứ làm cái gì có cái chuyện này.

Không lẽ ông Thái Tử Tất Đạt Đa bỏ cung vàng điện ngọc đi ra đi đưa đám ma? Mình thấy không có đúng, nhưng mà người ta bày ra để người ta tìm cách móc tiền của người.

Bởi vì khi mà gia đình người ta mất người ta không còn sáng suốt, ai bày cái gì cũng nghe. Mà thứ nhất bày để chi? Ờ cái bà kia bả chết bả đi 4 cái xe Phật, đây tôi phải thuê 10 cái để cho nó hơn.

Tôi thấy tôi với thằng Khánh đi lên trên Đà Lạt dự đám tang của 1 ông Hòa Thượng, mà 3 ngày 3 đêm, hết đoàn này tụng tới đoàn kia tụng liên tục, để chi? Để cho biết rằng ông này có phước nè đi về Phật Giới, trời đất ơi, một ngàn cái đoàn nó tới cúng, chết là cũng theo cái nhân quả hết chứ không chạy đường trời nào hết trọi hết trơn.

Một vị Hòa Thượng mà còn vậy rồi hỏi chứ làm sao? Rồi còn cái Tinh Hoa Đạo Phật nó nằm ở chỗ nào? Đạo Phật là Đạo Giác Ngộ Giải Thoát tại sao không khai thác cái này mà lại khai thác cái cúng tụng lạy lục cầu xin, nó oan cho ông Phật Thích Ca.

Vì thế mà ổng mới truyền cái Thiền Tông này đi theo cái dòng Thiền Tông để đến đời Mạt Thượng Pháp công bố ra chuẩn hóa Đạo Phật lại. Cái này nó có lý do vậy chứ không phải là tự nhiên ổng giao cho bà Long Nữ ra đi nói chuyện này không có chuyện đó đâu.

Bởi vì ông biết rằng thời Mạt Phát đệ tử ổng làm sai thì ổng phải nhờ người chuẩn lại, mà chuẩn bằng pháp môn Đạo phật Thiền Tông, đó mình phải hiểu cái thế giới này nó vậy.

Chứ không phải là tự nhiên đâu, bây giờ cái chuyện mà bây giờ nói thiệt 5 – 10 năm nó đã sai rồi chứ mấy ngàn năm làm sao còn đúng cho được?

Mà trong cái Đạo Phật nó có 6 cái Giáo Lý mà tại làm sao không có pháp nào mà dạy cái Giáo Lý ra hết, mới khổ vậy, cái Giáo Lý là cái căn bản của 1 cái Đạo mà anh dạy Đạo mà anh không có cái căn bản làm sao anh dạy làm sao được.

(Trích Buổi Giải Đáp Thiền Tông: Ngày 29/12/2019)

Nguồn Thiền Tông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *